Dotacja do 40% na zakup i montaż instalacji rekuperatorów

Program priorytetowy dla osób fizycznych z terenu województwa łódzkiego– dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2015 – 2016.

Cel Programu

Wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego.
Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:

  • zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła, oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.;
  • odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe;
  • wykonanie instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci;
  • wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2.500,00 zł za 1m2 powierzchni czynnej absorbera energii słonecznej;
  • koszty budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. i c.w.u. (dopuszcza się wykonanie węzła cieplnego jedynie na potrzeby c.w.u.) oraz koszty wykonania lub modernizacji przyłącza do miejskiej sieci
  • ciepłowniczej, (w tym również w celu odłączenia budynku od węzła grupowego);
  • zakup i montaż instalacji rekuperatorów;

Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania w tym dla zadań wykonywanych w budynkach znajdujących się w trakcie budowy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania.
Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na realizacje termomodernizacji budynków w ramach przedmiotowego Programu nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł, w tym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach przedmiotowej dotacji nie może przekroczyć 20.000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej nie może przekroczyć 10.000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
tel.: +48 42 663 41 00, fax: +48 42 639 51 21
e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl, www.wfosigw.lodz.pl
Telefony kontaktowe: 42 66 34 168/180/198